Privacybeleid

Laatste revisiedatum: 13-02-2019

In ons privacybeleid kun je lezen hoe satos gegevens opslaat, welke gegevens dit zijn, waar wij deze voor gebruiken en hoe wij deze beschermen. 

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in deze policy zal de datum bovenaan deze pagina gereviseerd worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij extra notificeren, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail of een bericht op onze blog. Wij raden iedereen die gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt nadrukkelijk aan ons privacybeleid aandachtig door te lezen.  Bij satos is het van groot belang dat er nauwkeurig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze gegevens worden bij satos vanzelfsprekend nauwgezet beveiligd. Daarbij hanteren wij de privacywetgeving. Dat houd voor satos in dat wij;

 • Verstaanbaar aangeven voor welke bestemming wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van onze privacy policy;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voorte zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen tot zover satos is gemachtigd en het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen van satos.

Je gegevens

Wij zullen persoons- of transactie gegevens buiten onze dienstverleners om nooit verstrekken aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn of worden door een gerichte vordering van justitie in verband met fraudegevallen of andere misdrijven, of wanneer satos een vermoeden heeft van fraude. In het geval dat er bij satos een vermoeden van fraude, diefstal, witwassen en of terrorisme financiering ontstaat zal satos enkel gegevens verstrekken om te verifiëren dat de betreffende klant digitale valuta probeert aan te kopen bij satos. Wij zullen niet meewerken aan het ongericht of niet goed onderbouwd opeisen van gegevens. satos zal altijd om een gegronde reden vragen. 

In het geval van verdenking bij fraude, diefstal, witwassen en of terrorismefinanciering kan satos zich beroepen op het gerechtvaardigd belang. satos zal indien er verdenkingen zijn van voorgenoemde illegale activiteiten, alle belangen voor satos, haar klanten en de algemene veiligheid afwegen. In dat geval zal satos naar eigen inzicht overgaan tot het melden van de verdachte activiteiten en de daarbij gekoppelde persoonsgegevens, en naar eigen inzicht deze persoonsgegevens mogelijk verstrekken aan een of meerdere organisaties zoals bijvoorbeeld; de bank die gekoppeld is aan het rekeningnummer waarmee cryptocurrencies worden gekocht en of verkocht, Justitie, Politie en mogelijke andere overheidsorganisaties.

satos is wettelijk verplicht een administratie met klantinformatie bij te houden. Dit ten behoeve van onze compliance procedures en om relaties te adviseren en assisteren bij de aan- en verkoop van cryptovaluta.

Naar aanleiding van de diensten en mogelijkheden die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens en data van jou verwerken en of beheren;

Persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsgegevens;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • IBAN & overige bankgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch;
 • Leeftijd;
 • Naam;
 • NAW-gegevens;
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites;
 • Telefoonnummer;
 • Locatie gegevens;
 • satos analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Datum en tijdstip van orders en transacties;
 • Cryptovaluta adres en transactie ID;
 • Verificatie gegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Overige administratieve gegevens;

Documentatie

 • Kopieën van Identificatiebewijzen;
 • Proof of wealth;
 • Bank afschriften;
 • Selfie ID;
 • Proof of Residence;
 • Overige documenten.

Verzamelen van gegevens die derden ons aanleveren

satos heeft de mogelijkheid om uit privé of openbare bronnen informatie over jou te verzamelen en deze op te slaan. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om te verifiëren dat een identiteitsbewijs niet gestolen is.

Doeleinden

Wij verwerken een aantal van jouw gegevens in verband met een aantal doeleinden:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden orders te plaatsen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • Om jou order te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • Om de veiligheid van jou en alle partijen die betrokken zijn bij aan en verkopen via satos te waarborgen;
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat wij jou kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en om onze dienstverlening daar waar nodig te kunnen verbeteren;
 • Om jou vragen of klachten in behandeling te nemen en je te woord kunnen staan via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren;
 • Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen die voor satos gelden;
 • Om via ons communicatieportaal ‘intercom’ met je te kunnen communiceren;
 • Gedurende het sollicitatieproces en tot een beperkte tijd na deze sollicitatie zodat hier een talentpool uit gegenereerd kan worden.

Verzamelen van gegevens die je ons aanlevert

Satos is wettelijk verplicht een administratie met klantinformatie bij te houden. Dit ten behoeve van onze compliance procedures en om relaties te adviseren en assisteren bij de aan- en verkoop van cryptovaluta. Wij beheren de volgende gegevens van onze relaties:

 • Datum en tijdstip van orders en transacties;
 • Bankgegevens;
 • Persoonsgegevens;
 • Contactgegevens;
 • Cryptovaluta adres en transactie ID;
 • Verificatie gegevens;
 • Administratieve gegevens;
 • Documentatie.  

Jouw persoonsgegevens zijn in veilige handen

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens door middel van encryptie en locatiegebonden toegang. Tevens hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht getekend. Het is voor jou en ons zeer belangrijk om deze persoonsgegevens in een veilige omgeving te verwerken.

Bewaren van gegevens

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Satos hanteert een bewaartermijn van 7 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor gegevens die wij langer moeten bewaren omwille van een wettelijke verplichting.

Minderjarigen

Indien je minderjarig bent (tot 18 jaar).Dan heb je ouderlijke toestemming nodig om gebruik te maken van onze diensten.

Sollicitaties

Tijdens sollicitaties verzamelt satos persoonsgegevens van sollicitanten. In de eerste plaats via de sollicitatiebrieven en cv’s, maar het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt ook op andere manieren. Tijdens een sollicitatiegesprek kunnen aanwezige personen bijvoorbeeld aantekeningen maken van de antwoorden die een sollicitant geeft, het verloop van het gesprek en de indruk die zij van diegene krijgen. Tot slot kunnen een screening, assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring (aanstellingskeuring) deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Heeft een sollicitant de functie niet gekregen? Dan is het gebruikelijk dat satos zijn gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert.
Sollicitanten kunnen toestemming geven om hun gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Een termijn van maximaal 2 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor van toepassing.

Persoonsgegeven delen

satos verstrekt (persoons)gegevens aan derden om zo haar taken tot uitvoer te brengen. Zonder deze partijen kunnen ook wij jou niet optimaal van dienst zijn. satos zal haar dienstverleners alleen toestemming verlenen tot gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. satos verstrekt mogelijk persoonsgegevens aan onder andere de volgende partijen: IT-dienstverleners, e-mail hosting, communicatieve partijen, cloud-computing, payment providers, marketing partners, cryptocurrency financial services en partijen die onze reviews verzamelen.

Inzien en aanpassen van jou persoonsgegevens

Wens je te weten welke gegevens wij van jou verwerken of opslaan dan heb je het ‘Recht van inzage’. Indien je de verleende persoonsgegevens wenst te wijzigen dan heb je tevens het ‘Recht op correctie’. Mocht je je gegevens willen meenemen naar een andere verantwoordelijke dan kun je je beroepen op het recht van dataportabiliteit. Je hebt zelfs het recht om vergeten te worden, echter zijn hier wel een aantal uitzonderingen op van toepassing, lees hier verder voor meer informatie.

Wetgeving

Tot op heden zijn cryptocurrencies zoals bijvoorbeeld Bitcoin aangemerkt met een zeer hoog risicoprofiel. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) stelt dat; op grond van de wettelijke eisen op het gebied van de integere bedrijfsvoering het begaan van strafbare feiten zoals witwassen en/of andere overtredingen adequaat tegen gehouden dienen te worden door haar of haar werknemers alsmede relaties met cliënten tegen te gaan die het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markten kunnen schaden. 

Daarbij is het zo dat satos zich conformeert aan de Wwft. Artikel 33 Wwft bepaalt dat een instelling gegevens met betrekking tot het cliëntenonderzoek minimaal vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie of na het uitvoeren van de desbetreffende transactie moet bewaren. Hier moet worden gedacht aan identificatiepapieren, gespreksnotities, risicobeoordeling, etc. Het doel van deze bewaarplicht is om (toezicht)autoriteiten inzicht te geven in de activiteiten van de cliënt. Een instelling dient (ongebruikelijke) transactiegegevens deugdelijk vast te leggen, op te slaan en voor vijf jaar te bewaren zodat de transactie reconstrueerbaar is

Dit betekend dat

Satos hierdoor dus verplicht is een kopie van jouw persoonsgegevens en aangeleverde documenten te bewaren. Deze verplichting rust op de grondslag waarbij de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting (zie hierboven in het artikel).Voorts beroept satos zich op de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’ deze grondslag houd in dat op het moment dat jij een bestelling plaatst bij ons en akkoord gaat met de algemene voorwaarden er een overeenkomst ontstaat tussen jou en satos, waarbij het verwerken van jou persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze overeenkomst die je bent overeengekomen met satos.

Mijn gegevens inzien

Satos bied jou op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier in de gelegenheid (voor zover mogelijk) tot het aanpassen, inzien en meenemen van jouw gegevens (dataportabiliteit). 

Privacy en Cryptovaluta

De meeste digitale valuta transacties zijn publiekelijk inzichtelijk en worden opgeslagen in een blockchain (openbaar grootboek). Hierdoor zijn transacties ook volgbaar. De digitale valuta die je bij ons koopt zijn soms in theorie te herleiden naar satos. Echter, de identiteit van de eigenaar kan niet direct worden bepaald. Verder is het zo dat het huidige bankensysteem niet anoniem is. Online aan- of verkopen zijn dus over het algemeen gemakkelijk te herleiden. Kies je er voor cryptovaluta contant aan te kopen of te verkopen, dan brengt dit meer privacy met zich mee. Het is ook slim voor jou om te zorgen dat je alle correspondentie met satos via bijvoorbeeld de email veilig bewaard of verwijderd. Indien hackers door bepaalde hyperlinks in de e-mail berichten verstuurd aan jou binnendringen in het systeem van satos, dan is satos hiervoor en de mogelijke gevolgen daarvan niet aansprakelijk, en leggen wij deze aansprakelijkheid bij jou neer. Vandaar dat het ook heel belangrijk is dat jij met diezelfde zorgvuldigheid omgaat wat betreft gegevens die onderling zijn uitgewisseld tussen satos en jou.  Heb je vragen met betrekking tot privacy of persoonsgegevens die je hier niet terug kunt vinden? Neem dan contact met ons op via de contact pagina.

 

Heeft u het antwoord gevonden?